யுரேகாவின் நோக்கம் 3 1. முதலுக்கு உத்தரவாதம் 2. முதலீட்டுக்கேற்ற வரும்படி 3. துடிப்பான யுரேகா குடும்பம்