நீங்கள் யுரேகா நிறுவனங்களுக்குச் செலுத்தும் ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் பாதுகாப்பு உறுதி செய்த பின்னரே முதலீடு செய்வதால் முதலுக்கு முழு உத்திரவாதம் அளிக்க முடிகிறது.