சீட்டு / LL குரூப்பில் சேருபவர்கள் கூட அவசரத் தேவைக்கு ஏலத்தேதி வரைக் காத்திருக்க வேண்டாம். உடனடியாகப் பணம் பெறப் பல திட்டங்கள் உள்ளன.