கோவையில் 30 டிசம்பர் 1986 ல் நண்பர்களால் துவங்கப்பட்டு , கடந்த 33 ஆண்டுகளாக வளர்ந்துவருவது யுரேகா குரூப்ஸ்.